Υλοποίηση ενεργειών στο πλαίσιο του Έργου «Κωδ.: EGF/2014/013 EL/Οδυσσεύς Φωκάς ΑΕ» όπως συγχρηματοδοτείται
κατά 60% από το ΕΤΠ περιόδου 2014-2020 και 40% από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εργασίας
Συχνές Ερωτήσεις
Ποια δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίσω μετά την υποβολή της αίτησής μου;

1. Υπογεγραμμένη αίτηση όπως υποβλήθηκε στο σύστημα
2. Ισχύουσα Άδεια ΕΟΠΠΕΠ
3. Φορολογική ενημερότητα του παρόχου σε ισχύ
4. Ασφαλιστική ενημερότητα του παρόχου σε ισχύ
5. Φωτοτυπία του λογαριασμού του παρόχου όπου φαίνεται το ΙΒΑΝ
6. Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου ότι ο πάροχος διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό για την υλοποίηση της Ενέργειας ή αναλυτική ΑΠΔ όπου φαίνεται το προσωπικό
7. Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου ότι ο πάροχος, τα μέλη ΔΣ του φορέα του και ο ίδιος δεν συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο, με κάποιο από τα φυσικά πρόσωπα, που αποτελούν μέλη του προσωπικού της Ένωσης «ΕΣΕΕ/ΙΝΕ ΓΣΕΕ/ΕΕΔΕ» ή αποτελούν μέλη των οργάνων της διοίκησης του ή βρίσκονται σε σχέση συγγένειας μέχρι τρίτου βαθμού με τα πρόσωπα των δυο προηγούμενων κατηγοριών
8. Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου ότι ο πάροχος δεν θα ακολουθήσει οποιαδήποτε επιθετική, παρελκυστική και αθέμιτη πρακτική για την προσέλκυση ωφελουμένων και ιδίως δεν θα χρησιμοποιήσει αθέμιτες μορφές διαφήμισης και πρόσθετες παροχές που είναι ικανές να διαταράξουν την ελευθερία της βούλησης των ωφελουμένων ώστε να επιλέξουν Πάροχο Κατάρτισης με γνώμονα το κέρδος και όχι την ποιότητα των προσφερόμενων προγραμμάτων και υπηρεσιών.
9. Υπεύθυνη Δήλωση του παρόχου ότι η/οι δομή/ές διαθέτουν πρόσβαση σε ΑμεΑ.
10. Για όσους παρόχους επιθυμούν να υλοποιήσουν το θεματικό αντικείμενο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, απαιτείται επιπλέον Βεβαίωση ένταξης στο μητρώο του ΚΕ.ΜΕ.Α. ή αντίστοιχο αποδεικτικό.
11. Για όσους παρόχους επιθυμούν να υλοποιήσουν τα θεματικά αντικείμενα που περιγράφονται στο κεφάλαιο 6.2.1. παρ. Β της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση της πιστοποίησης των συγκεκριμένων αιθουσών που υλοποιείται η κατάρτιση, ως αίθουσες Πληροφορικής.