Υλοποίηση ενεργειών στο πλαίσιο του Έργου «Κωδ.: EGF/2014/013 EL/Οδυσσεύς Φωκάς ΑΕ» όπως συγχρηματοδοτείται
κατά 60% από το ΕΤΠ περιόδου 2014-2020 και 40% από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εργασίας
13/07/2016: Προς Παρόχους σχετικά με τους υπογράφοντες τα έντυπα έναρξης

Όπου στα έντυπα έναρξης ζητείται η υπογραφή του ¨ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ¨ θα υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος του Παρόχου.