Υλοποίηση ενεργειών στο πλαίσιο του Έργου «Κωδ.: EGF/2014/013 EL/Οδυσσεύς Φωκάς ΑΕ» όπως συγχρηματοδοτείται
κατά 60% από το ΕΤΠ περιόδου 2014-2020 και 40% από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εργασίας
08/07/2016: Προς παρόχους σχετικά με τη δήλωση θεματικών αντικειμένων από τους ωφελούμενους

Ενημερώστε τους ωφελούμενούς σας ότι η δήλωση θεματικού αντικειμένου που κάνουν σε εσάς και αποτυπώνεται στα excel με τους ΚΑΣ, θα είναι δεσμευτική και δεν θα δεχτούμε αλλαγές.