Υλοποίηση ενεργειών στο πλαίσιο του Έργου «Κωδ.: EGF/2014/013 EL/Οδυσσεύς Φωκάς ΑΕ» όπως συγχρηματοδοτείται
κατά 60% από το ΕΤΠ περιόδου 2014-2020 και 40% από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εργασίας
07/07/2016: Προς Παρόχους σχετικά με τα Πρότυπα έντυπα έναρξης (μέρος 2ο)

Σε συνέχεια της Ανακοίνωσης σχετικά με τα Πρότυπα έντυπα έναρξης (μέρος 1ο), σας ενημερώνουμε ότι τα υπόλοιπα έντυπα έναρξης που περιγράφονται στην ενότητα 7.4.1, παρ Β. της Πρόσκλησης για Παρόχους (αρ. πρωτ. Φ4-5350/24.06.2016), θα τα συντάξει κάθε Πάροχος ξεχωριστά. Οι υποχρέωσεις που δεσμεύουν κάθε Πάροχο για κάθε έντυπο (έγγραφο, σύμβαση κ.λπ.) που θα συντάξει είναι:

  • στην κεφαλίδα κάθε σελίδας κάθε εγγράφου θα πρέπει να εισαχθεί το λεκτικό που υπάρχει στην Πρότυπη Σύμβαση Παρόχου-Ωφελουμένου, την οποία σας έχουμε χορηγήσει.
  • στο υποσέλιδο κάθε σελίδας κάθε εγγράφου θα πρέπει να εισαχθεί η μάσκα (δηλ. τα λογότυπα) που υπάρχει στην Πρότυπη Σύμβαση Παρόχου-Ωφελουμένου, την οποία σας έχουμε χορηγήσει.
  • στην αρχική σελίδα κάθε εγγράφου, και ειδικά στις Συμβάσεις, θα πρέπει να αναφέρεται με σαφήνεια στο σώμα του κειμένου ο πλήρης τίτλος της Ενέργειας, δηλ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ Β.1 – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ “Οδυσσεύς Φωκάς ΑΕ” ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΝΕΕΤs).