Υλοποίηση ενεργειών στο πλαίσιο του Έργου «Κωδ.: EGF/2014/013 EL/Οδυσσεύς Φωκάς ΑΕ» όπως συγχρηματοδοτείται
κατά 60% από το ΕΤΠ περιόδου 2014-2020 και 40% από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εργασίας
01/07/2016: Διευκρίνιση σχετικά με την προθεσμίας λήξης υποβολής των δικαιολογητικών παρόχων κατάρτισης

Διευκρινίζεται ότι η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών (εντύπων και ηλεκτρονικών) των υποψήφιων παρόχων κατάρτισης λήγει τη Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016 και ώρα 16:30. Τα δικαιολογητικά που θα υποβληθούν μετά το πέρας της προαναφερθείσας προθεσμίας, δεν θα ληφθούν υπόψη.