Υλοποίηση ενεργειών στο πλαίσιο του Έργου «Κωδ.: EGF/2014/013 EL/Οδυσσεύς Φωκάς ΑΕ» όπως συγχρηματοδοτείται
κατά 60% από το ΕΤΠ περιόδου 2014-2020 και 40% από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εργασίας
Το Πρόγραμμα

Η Ένωση Φορέων αποτελούμενη από την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) –ως συντονιστή φορέα– το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ) και την Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), ανταποκρινόμενη στη Β’ ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προτάσεων για την εκχώρηση αρμοδιοτήτων της αρχής διαχείρισης σχετικά με την υλοποίηση ενεργειών που αφορούν τις απολύσεις στην εταιρεία Οδυσσεύς Φωκάς Α.Ε., στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), περιόδου 2014-2020, υλοποίει το Έργο «Υλοποίηση Ενεργειών που Συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) EGF/2014/013 EL/ Οδυσσεύς Φωκάς ΑΕ».
Το Έργο αφορά στην ενίσχυση κατ' ανώτατο όριο 1.100 ωφελούμενων ατόμων, ως εξής:

600 απολυμένων ατόμων της εταιρείας Οδυσσεύς Φωκάς Α.Ε., η οποία έχει τερματίσει τη δραστηριότητά της στη χώρα μας και

500 νέων (15-29 ετών) εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης (NEETs)

Η ενίσχυση των ωφελούμενων ατόμων θα παρασχεθεί μέσω των εξής Ενεργειών:

Ενέργεια Α. Επαγγελματική Συμβουλευτική (25 ώρες)

Ενέργεια Β. Κατάρτιση (Επαγγελματική Κατάρτιση ή Εξειδικευμένη Κατάρτιση/Επιμόρφωση) (300 ώρες)

Ενέργεια Γ. Προώθηση Επιχειρηματικότητας

Ενέργεια Δ. Επιδότηση κινητικότητας

Το Έργο θα υλοποιηθεί στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και το Βόλο θα λήξει στις 20 Οκτωβρίου 2016.