Υλοποίηση ενεργειών στο πλαίσιο του Έργου «Κωδ.: EGF/2014/013 EL/Οδυσσεύς Φωκάς ΑΕ» όπως συγχρηματοδοτείται
κατά 60% από το ΕΤΠ περιόδου 2014-2020 και 40% από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εργασίας
04/04/2017: Προς Παρόχους σχετικά με το follow up των καταρτιζομένων

Σύμφωνα με την παρ. 7.4.5 της Πρόσκλησης προς Παρόχους κατάρτισης (αρ. πρωτ. Φ4-5350/24.06.2016) του έργου «ΕGF/2014/013 EL/Οδυσσεύς Φωκάς ΑΕ», κάθε Πάροχος οφείλει εντός εξαμήνου από τη λήξη των προγραμμάτων κατάρτισης να παρακολουθήσει την πορεία της εργασιακής κατάστασης των ωφελουμένων του. Για το λόγο αυτό, παρακαλείτε κάθε Πάροχος κατάρτισης να έρθει σε επικοινωνία με όλους τους ωφελούμενούς του και να συμπληρώσει τον σχετικό πίνακα που έχει αποσταλεί στο email του. Η προθεσμία συμπλήρωσης και αποστολής των πινάκων είναι η Πέμπτη 13 Απριλίου 2017.