Υλοποίηση ενεργειών στο πλαίσιο του Έργου «Κωδ.: EGF/2014/013 EL/Οδυσσεύς Φωκάς ΑΕ» όπως συγχρηματοδοτείται
κατά 60% από το ΕΤΠ περιόδου 2014-2020 και 40% από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εργασίας
18/07/2016: Προς Παρόχους σχετικά με την αποστολή των συμβάσεων Παρόχων/Ωφελουμένων

 

Λόγω αφενός του πολύ μεγάλου αριθμού των εισερχόμενων mail στο mpergioudaki@esee.gr τα οποία αφορούν τις αποστολές των συμβάσεων μεταξύ των Παρόχων κατάρτισης και των ωφελουμένων καθώς και των σχετικών συγκεντρωτικών καταστάσεων (βλ. παρ. 3.4 της Πρόσκλησης προς τους Παρόχους κατάρτισης), και αφετέρου της περιορισμένης δυνατότητας λήψης συνημμένων αρχείων (7ΜΒ), καθίσταται πολύ δύσκολη και χρονοβόρα η σωστή ταξινόμηση, η διαχείριση και ο έλεγχος των εισερχομένων mail μόνο από την ΕΣΕΕ. Ως εκ τούτου, από σήμερα δίνεται η δυνατότητα στους Παρόχους κατάρτισης να αποστέλουν τα σχετικά mail είτε στην ΕΣΕΕ (στο mail mpergioudaki@esee.gr) είτε στο ΙΝΕ ΓΣΕΕ (στο mail syriopoulospan@inegsee.gr) είτε στην ΕΕΔΕ (στο mail eyd6@eede.gr). Κάθε πάροχος κατάρτισης θα ενημερωθεί τηλεφωνικά από την Ένωση ΕΣΕΕ/ΙΝΕ ΓΣΕΕ/ΕΕΔΕ σχετικά με τον φορέα της Ένωσης στον οποίο θα στείλει τα αρχεία του.

Κατά συνέπεια, και προκειμένου να εξομαλυνθεί η όλη διαδικασία, η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής παραλαβής των συμβάσεων μεταξύ Παρόχου κατάρτισης και ωφελουμένων καθώς και των σχετικών συγκεντρωτικών καταστάσεων ωφελουμένων μετατίθεται από τις 18 Ιουλίου 2016 στις 20 Ιουλίου 2016.