Υλοποίηση ενεργειών στο πλαίσιο του Έργου «Κωδ.: EGF/2014/013 EL/Οδυσσεύς Φωκάς ΑΕ» όπως συγχρηματοδοτείται
κατά 60% από το ΕΤΠ περιόδου 2014-2020 και 40% από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εργασίας
23/09/2016: Προς Παρόχους σχετικά με τις εξετάσεις πιστοποίησης

Οι Πάροχοι κατάρτισης που υλοποιούν το αντικείμενο κατάρτισης ¨ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Η/Υ (ΤΠΕ)¨ θα πρέπει να διενεργήσουν εξετάσεις πιστοποίησης τόσο για τις βασικές όσο και για τις εξειδικευμένες δεξιότητες, όπως άλλωστε ορίζει και ο τίτλος του συγκεκριμένου αντικειμένου.