Υλοποίηση ενεργειών στο πλαίσιο του Έργου «Κωδ.: EGF/2014/013 EL/Οδυσσεύς Φωκάς ΑΕ» όπως συγχρηματοδοτείται
κατά 60% από το ΕΤΠ περιόδου 2014-2020 και 40% από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εργασίας
19/09/2016: Προς Παρόχους σχετικά με τα έντυπα λήξης

Σύμφωνα με τις παρ. 8.1 και 8.2 της Πρόσκλησης για τους παρόχους κατάρτισης (αρ. πρωτ. Φ4-5350/24.06.2016), κάθε πάροχος θα πρέπει αυστηρά εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος κατάρτισης να αποστείλει στον φορέα της Ένωσης με τον οποίο συνεργάστηκε μία σειρά από δικαιολογητικά. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τη λίστα των δικαιολογητικών και εδώ για να κατεβάσετε σχετικά έντυπα λήξης τα οποία θα πρέπει να συμπληρωθούν.

Σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσης των αποδείξων παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους και των τιμολογίων προς τους Φορείς της Ένωσης, θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.

Υπενθυμίζουμε ότι κάθε παραστατικό που αφορά τα προγράμματα κατάρτισης (π.χ. δελτία αποστολής σίτισης, τιμολόγια σίτισης, τιμολόγια ενοικίασης αιθουσών, αποδείξεις ή τιμολόγια παροχής υπηρεσιών εκπαιδευτών κ.λπ.), θα πρέπει να εκδοθεί στα στοιχεία του Παρόχου κατάρτισης και όχι στα στοιχεία του Φορέα στον οποίο υλοποιείται το πρόγραμμα.

Επιπλέον, στην αιτιολογία κάθε παραστατικού θα πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω στοιχεία:

  • Κωδικός προγράμματος κατάρτισης (π.χ. ΕΣΕΕ/ΑΤΤΙΚΗ/ΑΘΗΝΑ/1)
  • Ενέργεια «Β.1 – Επαγγελματική Κατάρτιση»,
  • Κωδικός Έργου «EGF/2014/013 EL/Οδυσσεύς Φωκάς»,
  • Στοιχεία τόπου υλοποίησης (επωνυμία, διεύθυνση, ΤΚ, πόλη)