Υλοποίηση ενεργειών στο πλαίσιο του Έργου «Κωδ.: EGF/2014/013 EL/Οδυσσεύς Φωκάς ΑΕ» όπως συγχρηματοδοτείται
κατά 60% από το ΕΤΠ περιόδου 2014-2020 και 40% από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εργασίας
02/08/2016: Προς Παρόχους σχετικά με το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ

Οι Πάροχοι κατάρτισης υποχρεούνται να συμπληρώνουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με την ονομασία «ΕΡΓΑΝΗ», τα προβλεπόμενα έντυπα που αφορούν την υλοποίηση της κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 5072/6/25.02.2013 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ Β΄449/25.02.2013) όπως  ισχύει. Το πληροφοριακό σύστημα θα είναι διαθέσιμο για την υποβολή των στοιχείων από την Πέμπτη 4 Αυγούστου 2016.