Υλοποίηση ενεργειών στο πλαίσιο του Έργου «Κωδ.: EGF/2014/013 EL/Οδυσσεύς Φωκάς ΑΕ» όπως συγχρηματοδοτείται
κατά 60% από το ΕΤΠ περιόδου 2014-2020 και 40% από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εργασίας
01/08/2016: Προς Παρόχους σχετικά με επιτόπιους ελέγχους στα προγράμματα κατάρτισης

Προς διευκόλυνση των επιτόπιων ελέγχων που πρόκειται να διεξαχθούν στα προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο της Ενέργειας με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑ Β.1 – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ», η οποία αποτελεί μέρος του Έργου με κωδικό “ΕGF/2014/013 EL/Οδυσσεύς Φωκάς ΑΕ” και τίτλο: «Ενέργειες που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) – ΚΩΔ.: EGF/2014/013 EL/Οδυσσεύς Φωκάς ΑΕ», παρακαλείται κάθε πάροχος κατάρτισης να εξασφαλίσει τα εξής:

  • Να έχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι στην κατάρτιση (καταρτιζόμενοι, εκπαιδευτές) έγκυρο αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης).
  • Να υπάρχει πρόσβαση σε φωτοτυπικό μηχάνημα.